AML-ohvitseri koolituskursus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise spetsialisti (AML-ohvitser) koolitus.

 

Õpperühmad

• Õigus;

• juhtimine ja haldamine.

KOOLITUSE HIND

950 EUR

 

Koolitusprogrammi eesmärk

Sügavate teadmiste  pakkumine rahapesuga võitlemise valdkonnas finants- ja muudes firmades, millede tegevus nõuab kohast kontrolli. 

Meie kursuse edukas lõpetamine suurendab teie võimalusi saada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise spetsialistiks (AML-ohvitser), mis on eriti tähtis praegu, mil taoliste kuritegudega võitlemise reeglid muutuvad üha rangemateks ja nõuavad kohaselt ettevalmistatud kaadreid. 

Selle kursuse eesmärk — pakkuda eesti tööturule kompetentseid eksperte rahapesuga võitlemise valdkonnas.   

 

Koolitusprogrammi korraldaja

DKLex ärikool

Töötame vastavuses ISO 9001 standardiga.

DKLex on EADL (Euroopa kaugkoolituse assotsiatsioon) liige.  

 

Kursuse läbides selles osaleja: 

• teab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise peamiseid põhimõtteid; 

• oskab analüüsida riskide kohta käivat infot; 

• teab ja oskab määrata erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske; 

• teab, kuidas finantsluure ametile õigesti edastada vastavat riskide kohta käivat infot, mis on avastatud seadusega ettenähtud juhtudel; 

• oskab juurutada kaasaegseid IT-lahendusi rahapesu tõkestamise valdkonnas. 

 

Koolituse maht

Teoreetiline osa ja iseseisev töö — 30 akadeemilist tundi.

Auditoorse ja praktilise töö maht tundides - 10

Kokku: 40 tundi

 

Koolituse vorm

See kursus on korraldatud elektroonilise koolitamise formaadis.

Auditoorne töö toimub online formadis.

Kursusel osalemiseks peab kuulaja omama vastavat tarkvara: Zoom ja kohast internet-lülitust.

 

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppeprotsess toimub peamiselt auditooriumi töö vormis (loengud), mil kuulajad saavad vajalikke teoreetilisi teadmiseid, samuti praktilisi seaduse rakendamise, andmebaaside ja IT-programmide kogemusi.

Samuti peavad kuulajad läbima koolituse iseseisva töö vormis, tutvudes põhjalikult olemasolevate juriidiliste allikatega ja täiendmaterjalidega, mida pakub koolituse korraldaja nende praktikal kasutamiseks. 

Auditooriumitöö lõppedes läbivad kuulajad praktilise koolituse, tänu millele suudavad toime tulla reaalse tegevuse protsessis tekkivate juhtude ja olukordadega. 

 

Struktuur ja maht

Õppeprotsessi sisu ja õppematerjal

Koolituse põhimeetodid

Teoreetilineosajaiseseisevtöö — 30 tundi

Loengud konkreetsetel teemadel

 

Loengu teemad on ära toodud käesoleva õppeplaani jaos "Loengute ja praktiliste tundide teemad" 

 

Materjalid:

- Eesti Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

- Eesti Isikuandmete kaitse seadus

- Firma AML-poliitika näidis 

- Sanktsioonpoliitika näidis

Loengute läbiviimine.

Loengute ajal võivad kuulajad esitada lektorile küsimusi. 

 

Samuti lülitavad loengud endasse erinevate andmebaaside ja IT-lahenduste kasutamise demonstreerimise. 

Auditoorse ja praktilise töö maht tundides - 10 tundi

Juhtumite ja hüpoteetiliste olukordade lahendamine.

Vajalike dokumentide ettevalmistamisega seotud harjutused. 

 

Materjalid: kursuse korraldaja poolt ettevalmistatud juhtumid ja harjutused. 

Praktiliste ülesannete lahendamine. Kuulajad lahendavad ülesandeid koos lektoriga, seejärel iseseisvalt.

Lektor demonstreerib õiget asjade lahendamise metoodikat ja õigesti kujundatud dokumentide näidiseid. 

 

Loengute ja praktiliste ülesannete teemad 

 

1. Sissejuhatav loeng (2 tundi)

Rahapesu mõiste:

- Rahapseu peamised tüpoloogiad. 

 

Rakendatav seadusandlus:

- riigisisene reguleerimine;

- EL tasemel reguleerimine;

- rahvusvahelised standardid;

 

Litsentseeritavad tegevusliigid.

 

2. AML-ohvitser (2 tundi)

AML-ohvitseri roll:

- põhiülesanded;

- nõuded AML-ohvitserile;

- AML-ohvitseri vastutus.

 

Dokumendid, milledest juhidub AML-ohvitser: 

- firma AML-poliitika;

- Firma sanktsioonpoliitika.

 

AML-protseduuride firmasisene korraldus (baaspõhimõtted) 

 

3. Rahapesu tõkestamise peamised põhimõtted (2 tund) 

Andmete kogumine:

- millal toimub andmete kogumine;

- milleks kogutakse andmeid.

 

Lõplik kasusaaja.

 

Järelvalve meetodid.

KYC (know your client – tunne oma klienti):

- milleks on vajalik;

- kogutavad andmed;

- kliendi identifikatsioon ja isiksuse verifikatsioon. 

 

4. Andmete kogumise tasemed (2 tundi)

Baasnõuded kogutavatele andmetele ja nende analüüsile. 

 

Lihtsustatud asjaajamine:

- alused lihtsustatud menetlustaseme rakendamiseks; 

- rakendatavad järelvalve meetodid.

 

Süvendatud asjaajamine:

- alused süvendatud menetlustaseme rakendamiseks;

- rakendatavad järelvalve meetodid.

 

5. Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise poliitika (2 tundi)  

Rahvusvaheliste sanktsioonide mõiste.

Isikute kontroll rahvusvaheliste sanktsioonide olemasolu kohta. 

Tagajärjed ja edasised toimingud juhul, kui avastatakse fakt, et klient on rahvusvaheliste sanktsioonide subjekt. 

 

6. Riskifaktorid (2 tundi)

Geograafiline risk:

- madalamaksulise jurisdiktsiooni mõiste; 

- muud geograafilised tegurid, mis osutavad kõrgenenud riskile.

Kliendirisk:

- residentsuse mõiste;

- eelnev koostöökogemus;

- PEP mõiste (politically exposed person – poliitilise tähtsusega isik ehk ametiisik).  

Tehingu risk

- tehingute liigid või tehingute aspektid, mis osutavad kõrgenenud riskile. 

 

7. Riskianalüüsi süsteem (2 tundi)

Riskitaseme omistamine sõltuvalt teadaolevatest andmetest. 

Riskide hindamise valem.

Erandid reeglitest.

Tegurid, mis automaatselt osutavad kõrgele riskile, sõltumata analüüsi tulemustest. 

 

8. AML-ohvitseri koostöö regulaatoriga (2 tundi) 

AML-ohvitseri tegevus kõrgenenud riski avastamisel: 

- teatise esitamine;

- juhendite päring;

- regulaatori korralduste täitmine.

 

Tegurid, mis nõuavad regulaatori teavitamist sõltumata riskitasemest: 

- andmete esitamine regulaatori päringul; 

- korrespondentsi vahetus.

 

 

9. Kliendi isikuandmete kaitse

Side AML protseduuridega.

Rakendatav seadusandlus:

- riigisisene seadusandlus;

- GDPR (EL isikuandmete kaitse üldreglement).

 

Peamised põhimõtted

 

 10. IT-lahendused

Kättesaadavad vahendid ja lahendused firma AML-protseduuride korraldamiseks: 

- tarkvara;

- kolmandate isikute teenused.

 

 11. Seadusandluse nõuete mittejärgimise tagajärjed (2 tundi) 

Seadusega rakendatavad sanktsioonid:

- füüsilise isiku vastutus;

- juriidilise isiku vastutus.

Näited praktikast.

 

Praktilised tunnid ja iseseisev töö  

Dokumendinäidiste analüüs (1 tund)

 

Andmete kogumise praktika (1 tund):

- isikuandmete kogumine;

- juriidiliste isikute kohta käiva info kogumine;

- andmete täielikkkuse analüüs.

 

Riiklike andmebaaside kogumisega seotud ametipraktika andmete kontrollimisel   (1 tund).

Kogutud andmete analüüsi ametipraktika - juhtumite lahendamine  (3 tundi):

- andmete analüüs ja riskide hindamine;

- riski üldtaseme määramine riski arvutusvalemi alusel; 

- valeinfot ja võltsimist tingivate tegurite väljaselgitamine; 

Reguleeriva organi teavitusvormi täitmise ametipraktika (2 tundi).

 

Hindamine - eksam

Õppekava omandamise hindamismeetod – lõppeksam. 

Kuulajad, kes 90% ulatuses osalesid kohaselt loengutes ja praktilistes tundides (minimaalne osaluskoefitsient), lubatakse lõppeksamile. 

 

Eksam koosneb kahest osast:

- teoreetiline osa — avatud küsimused ja hulgaliste valikutega küsimused; 

- praktiline osa — rahapesu tõkesatmise täisanalüüs (asja lahendamine ja edasised vajalikud tegevused).  

 

Hindamise metodoloogia

Eksami sooritamiseks peab tudeng koguma vähemalt 70% punktidest kogu eksami eest tingimusel, et kogub vähemalt 35% üldpunktide arvust – eksami teoreetilise osa eest ja vähemalt 35% punktidest – praktilise osa eest. 

Vastates avatud küsimustele peab kuulaja näitama põhimõtete tundmist, samuti oskust orienteeruda seadusandluses ja firma AML-reeglites. 

Juhtumite lahendamisel peab kuulaja demonstreerima, milliseid andmeid ta analüüsis ja kuidas ta jõudis esitletud järeldustele. Kuulaja peab märkima, millistest allikatest või milliste andmete analüüsi teel ta identifitseeris riske ja kuidas korraldas selle analüüsi.

Asja lahendamise järgselt peab kuulaja demonstreerima võimet formaliseerida ja esitada vastavat infot regulaatorile, vailides õige infovormi. 

Eksami tulemust hinnatakse sooritatuna või sooritamata kooskõlas kirjeldatud hindamismeetodiga. 

 

Õppematerjalid

 

Kohustuslikud:

- Eesti Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus;  

- Eesti Isikuandmete kaitse seadus; 

- Firma AML-reeglite näidis; 

- Sanktsioonpoliitika näidis;

- SAB info vormi näidised. 

 

Soovitatavad materjalid:

- Eesti rahapesu andmebüroo iga-aastased aruanded; 

- AML-reeglite väljatöötamise juhend; 

- FATF juhendid ja soovitused.

 

Kursuse kestvus

Teoreetiline osa ja iseseisev töö — 30 akadeemilist tundi.

Auditoorse ja praktilise töö maht tundides - 10.

Kokku: 40 tundi.

 

Lektori pädevus

Lektorid:

- Andrei Novikov

Haridustase: õigusteaduste magister, Tartu ülikool. 

Praktiline kogemus: 8 aastat õigusteaduse valdkonnas.  

Spetsialisatsioon — maksuõigus, äriõigus, tsiviilõigus, tegevus rahapesu tõkestamise valdkonnas. 

- panga- ja krüptoäri valdkonnast kutsutud praktiseerivad AML-spetsialistid. 

 

Tunnistus

Kursuse eduka läbimise järgselt saab kuulaja nimelise tunnistuse.